Frågor & Svar

Please see below for English translation

Varför bör jag som Leverantör anpassa mig utefter branschstandarder och krav i guiden?
Coop vill skapa bäst tänkbara kunderbjudande och en viktig del i det är vår investering i ett automatlager i Eskilstuna. Därför kommer det framåt bli kritiskt och en konkurrensfördel att Coop erbjuds en vara som lämpar sig för effektiv logistikkedja.
Kommer Coop att ta bort artiklar som inte anpassas till automatisk hantering?​
Målsättning är självklart att så stor andel som möjligt av sortimentet ska kunna hanteras effektivt och säkert i vår nya terminal. Coop har startat genomgång av samtliga artiklar och vill gärna delta i samarbete för att hitta lösningar som bidrar till förbättringar för såväl leverantören som för egen del. 
Vilka fördelar ger Coops nya Automatiserade Terminal mig som leverantör?​
Den automatiserade terminalen ger Coop förutsättningarna för en förbättrad leveranskvalité till butik med färre skadade varor, svinn, felplock mm, men även möjlighet till effektivisering av Leverantörens interna rutiner genom standardisering och digitalisering. I framtiden kommer anpassning till Coops automatiserade terminal vara en viktig del i inköpsprocessen och ett effektivt logistikflöde en förutsättning för att kunna offerera och ha en plats i Coops bassortiment.​
När behöver jag som Leverantör vara redo att leverera enligt förutsättningar för Coops automatiserade terminal?​
Omställningen påbörjas redan nu för att kunna testas under 2022 och tas i drift under hösten 2023.
Vart kan jag vända mig om jag har frågor som berör Coops nya automatiserade terminal eller om jag har frågor om guiden?​
Maila till cat@coop.se
Finns det material jag kan läsa in mig på för att förstå förutsättningarna mer i detalj?
Se hänvisningar som finns specificerade i slutet av automationsguiden.

Why should I as a Supplier, adapt to industry standards and requirements in the guide?Coop wants to create the best possible customer offering and an important part of that is our investment in an automated terminal in Eskilstuna. Therefore, it will become critical and a competitive advantage that Coop is offered a product suitable for efficient logistics in the supply chain.

How will Coop handle items that are not adapted to automatic handling? The goal is to manage as much as possible in an efficient way in our new terminal. Coop has started a review of all the articles and would like to participate in collaboration to find solutions that contribute to improvements for both the supplier and for Coop. 

What are the benefits for me as a supplier? The automated terminal gives Coop the conditions for improved delivery quality to stores with fewer damaged goods, waste, picking errors, etc., but also the possibility of streamlining supplier's internal routines through standardization and digitalization. In the future, adaptation to Coop's automated terminal will be an important part of the purchasing process and an efficient logistics flow a pre-requisite for being able to offer and have a place in Coop's permanent product range.

Important dates

The transition to be fully automated will begin immediately in order for the functionally test in 2022 and put into operation in autumn 2023.

For questions regarding Coop's new automated terminal or the guide, please contact us at the following email: cat@coop.se

For more details please see the references specified at the end of the automation guide

Mitt Coopsam

Vill du bli leverantör?

Du kan ansöka direkt på sajten.